Aurinkoenergia

SolarVenti -aurinkoilmakeräimellä parempi sisäilma

Korkealaatuiset huoltovapaat aurinkoilmakeräimet

Solar­Ven­ti on nero­kas tapa paran­taa asuin­ta­lo­jen, kesä­mök­kien, varas­to­jen, auto­tal­lien, kel­la­rei­den ja mui­den raken­nus­ten ummeh­tu­neen sisäil­man laa­tua, pois­taa kos­teut­ta ja samal­la tasoit­taa raken­nuk­sen läm­pö­ti­laa ilmai­sek­si aurin­gon sätei­lyn avul­la. Solar­Ven­ti toi­mii aina aurin­gon pais­taes­sa, ja sopii siten erin­omai­ses­ti tiloi­hin, jot­ka ovat ajoit­tain tyhjillään.

Biolan Ekoasuminen luo voimaa auringosta

Aurin­gon sätei­lyn syn­nyt­tä­mä ener­gia on jat­ku­vas­ti uusiu­tu­va luon­non­va­ra, joka on puh­das­ta ja tur­val­lis­ta. Aurin­koe­ner­gian hyö­dyn­tä­mi­nen on ympä­ris­tö­te­ko, joka vähen­tää luon­non hii­li­diok­si­di­kuor­maa ja lisää energiaomavaraisuutta.

Bio­lan Ekoa­su­mi­nen Oy kehit­tää aurin­koe­ner­gia­rat­kai­su­ja Suo­men vaa­ti­viin olo­suh­tei­siin. Tar­joam­me kat­ta­vat aurin­koe­ner­gia­jär­jes­tel­mät aurin­ko­läm­mön ja -säh­kön hyö­dyn­tä­mi­seen niin oma­ko­ti­ta­loi­hin kuin suu­rem­piin­kin kohteisiin.

SolarThor -tuoteperhe

Bio­lan Ekoa­su­mi­nen on kehit­tä­nyt SolarT­hor -aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mä­tuo­te­per­heen. Jat­ku­van tuo­te­ke­hi­tyk­sen ansios­ta SolarT­hor kes­tää tes­ta­tus­ti vaa­ti­vis­sa­kin olo­suh­tei­sis­sa ja ne ovat tut­ki­tus­ti mark­ki­noi­den par­hai­ta tuot­tei­ta. SolarT­hor-tuo­te­per­he tuo aurin­ko­läm­mön ja -säh­kön hel­pos­ti ulot­tu­vil­le­si niin oma­ko­ti­ta­loon kuin suu­rem­piin­kin koh­tei­siin. SolarT­hor-tuot­tei­den laa­tu syn­tyy maa­il­man par­haim­pien val­mis­ta­jien tuottamana.

Aurinkolämpö

Käyt­tö­ve­den läm­mit­tä­mi­nen vie liki kol­man­nek­sen koti­ta­lou­den säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta. Suo­mes­sa käyt­tö­ve­si voi­daan läm­mit­tää aurin­ko­läm­pö­ke­räi­mil­lä maa­lis­kuun alus­ta loka­kuun lop­puun. Aurin­ko­läm­pö­ke­räi­mil­lä voi­daan­kin tuot­taa jopa 60 pro­sent­tia läm­pi­män käyt­tö­ve­den energiamäärästä.

Aurin­ko­läm­pö­ke­räi­mil­lä sätei­ly muu­te­taan läm­mök­si ja varas­toi­daan veteen. Aurin­ko­läm­pö­ke­räi­men parik­si tar­vi­taan jokin rin­nak­kai­nen ener­gia­muo­to, esi­mer­kik­si säh­kö. Sil­loin, kun aurin­ko ei pais­ta, läm­mi­te­tään sähköllä.

Aurin­ko­läm­pö­ke­räi­met sovel­tu­vat hyvin myös esi­mer­kik­si van­han öljy­läm­mi­tyk­sen rin­nal­le päi­vit­tä­mään läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­mäk­si ja käyt­tö­kus­tan­nuk­sil­taan edullisemmaksi.

Oikein suun­ni­tel­tu ja asen­net­tu keräin­jär­jes­tel­mä tuot­taa hyvin ja toi­mii kym­me­niä vuo­sia vähäi­sel­lä huollolla.

Lue lisää aurin­ko­läm­mös­tä (pdf)

Aurinkosähkö

Aurin­koe­ner­gias­ta on suu­rin hyö­ty siel­lä mis­sä ener­gi­aa kuluu eni­ten eli koto­na. Suo­mes­sa aurin­ko­säh­köä saa tuo­tet­tua tehok­kaas­ti maa­lis­kuun alus­ta loka­kuun loppuun.

Ilma­läm­pö­pump­pu­jen vii­len­nys­toi­min­to on yksi kon­kreet­ti­nen koh­de, jos­sa aurin­ko­säh­köä kan­nat­taa pien­ta­lois­sa hyö­dyn­tää. Kesäl­lä ilmais­ta aurin­koe­ner­gi­aa on run­saas­ti tar­jol­la ja samaan aikaan asun­non vii­len­nys­tar­ve on suurimmillaan.

Val­miit aurin­ko­pa­nee­li­pa­ke­tit sopi­vat hyvin kodin ener­gian lähteeksi.

Toteu­tam­me myös suu­ret aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mät teol­li­suu­den, kau­pan, maa­ta­lou­den ja aurin­ko­voi­ma­loi­den tar­pei­siin. Suu­rem­mat aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mät suun­ni­tel­laan aina koh­de­koh­tai­ses­ti. Pyrim­me jous­ta­viin toi­mi­tuk­siin asiak­kai­dem­me tar­pei­den mukaan puh­tais­ta kom­po­nent­ti­toi­mi­tuk­sis­ta aina avai­met käteen –toi­mi­tuk­siin saakka.

Yri­tys­ten ja yhtei­sö­jen on mah­dol­lis­ta saa­da ener­gia­tu­kea aurin­koe­ner­giain­ves­toin­neil­le. Maa­ta­lous­yrit­tä­jil­le puo­les­taan on tar­jol­la inves­toin­ti­tu­kea.

Lue lisää aurin­ko­säh­kös­tä (pdf)

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!