Jätevesijärjestelmät

 • Jätevesijärjestelmäpaketit, myös avaimet käteen -toimituksella

 • Jätevesijärjestelmäsuunnitelmat vuosien kokemuksella

 • Lupa-asiat

 • Jätevesijärjestelmätuotteet eri valmistajilta

 • Asennukset

 • Liittymiset kunnan viemäreihin

 • Vesijohtojen kaivuut

Nyt on erit­täin hyvä aika teh­dä jäte­ve­si­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­ma ja lait­taa pape­rit kun­nan rat­tai­siin luvan saa­mi­sek­si ennen kuin kevät kii­reet viras­tois­sa alkavat.

Meil­tä saat apua jäte­ve­si­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­man, lupa-asioi­den, tuot­tei­den sekä asen­nus­ten kanssa.

Jätevesijärjestelmäasiat kuntoon 31.10.2019 mennessä.

Jäte­ve­si­jär­jes­tel­mien käsit­te­lyä kos­ke­va lain­sää­dän­tö uudis­tui huh­ti­kuus­sa 2017.

Luo­ki­tel­lul­la poh­ja­ve­sia­lu­eel­la tai enin­tään 100 met­rin pääs­sä vesis­tös­tä sijait­se­van raken­nuk­sen jäte­ve­si­jär­jes­tel­mä on kun­nos­tet­ta­va 31.10.2019 men­nes­sä, jos se ei jo täy­tä lain vaatimuksia.

Jätevesijärjestelmäsääntelyn uudistus koskee:

 • talon raken­nus­lu­pa on ennen vuot­ta 2004, ja sil­lä on jäte­ve­si­jär­jes­tel­mä, joka ei täy­tä nyky­sään­tö­jä. Kak­si koh­te­lua riip­puen alueesta:
 • Jos kiin­teis­tö on yli 100m vesis­tön tai meren lähei­syy­des­tä tai poh­ja­ve­sia­lu­een ulko­puo­lel­la, jäte­ve­si­jär­jes­tel­mä pitää kun­nos­taa vas­ta seu­raa­van ison remon­tin, kuten vesi­käy­mä­län raken­ta­mi­sen, yhteydessä
 • Jos kiin­teis­tö on enin­tään 100m edel­lä mai­ni­tuis­ta vesia­lueis­ta tai poh­ja­ve­sia­lu­eel­la, jär­jes­tel­mä on uusit­ta­va lain mukai­sek­si, mää­rä­ai­ka umpeu­tui 31. loka­kuu­ta 2019.

Tiu­kem­mat mää­räyk­set kos­ke­vat vain kiin­teis­tö­jä, jot­ka sijait­se­vat alle sadan met­rin pääs­sä vesis­tös­tä tai muu­ten her­käs­tä alu­ees­ta, esi­mer­kik­si pohjavesialueesta.

Jätevesijärjestelmäsääntelyn uudistus ei koske:

 • kiin­teis­tön raken­nus­lu­pa on myön­net­ty vuon­na 2004 tai sen jäl­keen (kos­ka talos­sa pitäi­si olla jo sään­nök­set täyt­tä­vä käsittely)
 • kiin­teis­tös­sä on vain kan­to­ve­si ja kui­va­käy­mä­lä eli huus­si eikä jäte­ve­sis­tä aiheu­du pilaan­tu­mi­sen vaa­raa (pait­si jos kun­nan ympä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­sis­sä alu­eel­la on anka­ram­mat vaatimukset)
 • tai jos kiin­teis­tö lii­tet­ty kun­nan viemäriverkostoon
 • jos olet syn­ty­nyt ennen 9. maa­lis­kuu­ta 1943 ja kysees­sä var­si­nai­nen asun­to. Kos­kee kui­ten­kin kaik­kia alle 100m pääs­sä vesis­tös­tä ole­via vapaa-ajan kiinteistöjä.