Kuivakäymälät

Kuivakäymälä on ekologinen valinta

Nyky­ai­kai­nen kui­va­käy­mä­lä on siis­ti, haju­ton ja miel­lyt­tä­vä käyt­tää. Kui­va­käy­mä­lä on myös eko­lo­gi­nen valin­ta ja se hel­pot­taa jäte­ve­sien käsittelyä.

Hyvin suun­ni­tel­tu kui­va­käy­mä­lä on siis­ti, haju­ton, help­po tyh­jen­tää ja ennen kaik­kea muka­va käyt­tää. Jot­ta kui­va­käy­mä­lä oli­si toi­mi­va, on lai­te­va­lin­nas­sa, asen­nuk­ses­sa ja käy­tös­sä huo­mioi­ta­va tie­tyt perus­sei­kat. Kui­va­käy­mä­län hajut­to­muu­den yksi edel­ly­tys on riit­tä­vä ilman­vaih­to. Oikean­lai­nen ja hyvä­laa­tui­nen kui­vi­ke sitoo haju­ja, imee yli­mää­räis­tä kos­teut­ta sekä var­mis­taa, että mas­sa pysyy ilmavana.

Käy­mä­län huo­lel­li­nen valin­ta ja oikeat asen­nus­rat­kai­sut var­mis­ta­vat sen moit­teet­to­man toi­min­nan mökil­lä ja kotona.

Kuivakäymälä helpottaa jätevesien käsittelyä

Jäte­ve­sien aiheut­ta­maa kuor­mi­tus­ta voi­daan vähen­tää otta­mal­la osa lika-aineis­ta tal­teen jo ennen var­si­nais­ta jäte­ve­sien käsit­te­ly­jär­jes­tel­mää. Suo­si­tel­ta­vin rat­kai­su on vesi­käy­mä­län kor­vaa­mi­nen kui­va­käy­mä­läl­lä. Täl­löin kiin­teät jätök­set kom­pos­toi­daan, virt­sa voi­daan kerä­tä erik­seen ja mah­dol­li­ses­ti hyö­ty­käyt­tää puu­tar­has­sa, ja vain pesu­ve­det vaa­ti­vat puh­dis­tus­ta. Nii­den­kin hai­tat­to­mak­si teke­mi­nen vaa­tii kun­nol­li­sen käsit­te­lyn, mut­ta sen teho voi olla vaa­ti­mat­to­mam­pi kuin käsi­tel­täes­sä kaik­kia jäte­ve­siä yhdessä

Mö­kin käy­mä­lä­asiat kuntoon

Kui­va­käy­mä­lä sääs­tää vesi­las­kus­sa ja hel­pot­taa jäte­ve­sien käsit­te­lyä. Kui­va­käy­mä­lä mah­dol­lis­taa myös pai­kal­li­sen ravin­ne­kier­ron omal­la mök­ki­ton­til­la, kun kui­va­käy­mä­lään ker­ty­vät ravin­teik­kaat jätök­set voi­daan hyö­ty­käyt­tää oman puu­tar­han lan­noi­tuk­seen.
Kom­pos­toi­va käy­mä­lä uudis­taa ulko­huus­sin nyky­päi­vään ja pakas­ta­va tai polt­ta­va käy­mä­lä on help­po asen­taa sisätiloihin.

Kompostikäymälä on monipuolinen ratkaisu

Nyky­ai­kai­nen kui­va­käy­mä­lä on help­po käyt­tää, se on siis­ti ja haju­ton. Ajan­mu­kai­nen Kom­pos­ti­käy­mä­lä oikein asen­net­tu­na on huo­le­ton rat­kai­su ulko­huus­siin tai vaik­ka veran­nal­le. Kesäl­lä ulko­huus­si pal­ve­lee pihan moni­puo­lis­ta käyt­töä. Ulko­lei­keis­tä, gril­li­pai­kal­ta tai puu­tar­ha­puu­his­ta on help­poa pii­pah­taa asioil­la ulkohuussiin.

Bio­lan Kom­pos­ti­käy­mä­län suu­ri säi­liö on kaut­taal­taan läm­pö­eris­tet­ty ja jätök­set kom­pos­toi­tu­vat jo käy­mä­län säi­liös­sä. Kun­nol­li­nen läm­pö­eris­tys mah­dol­lis­taa myös keit­tiön bio­jät­tei­den kom­pos­toin­nin samas­sa säi­liös­sä. Tyh­jen­nys­vai­hees­sa saa lapioi­da ala­luu­kus­ta haju­ton­ta, mul­ta­mais­ta kompostia.

Kom­pos­ti­käy­mä­län käyt­tö on help­poa: Jokai­sen ves­sa­käyn­nin yhtey­des­sä säi­li­öön lisä­tään 2−3 dl Kom­pos­ti- ja huus­si­kui­vi­ket­ta jätös­ten pei­tok­si. Kui­vik­keen teh­tä­vä käy­mä­läs­sä on peit­tää jätök­set, sitoa haju­ja, imeä yli­mää­räis­tä kos­teut­ta sekä toi­mia tukiai­nee­na käy­mä­lä­jä­tet­tä kompostoitaessa.

Kat­so video Bio­lan Kom­pos­ti­käy­mä­län käyttökokemuksista. 

Kuivakäymälä helposti sisätiloihin

Mökin sisä­ves­sak­si kui­va­käy­mä­lä on talou­del­li­nen ja eko­lo­gi­nen vaih­toeh­to. Vesi­ves­saan ver­rat­tu­na kui­va­käy­mä­län asen­ta­mi­nen on yleen­sä pal­jon yksin­ker­tai­sem­paa ja edul­li­sem­paa. Kui­va­käy­mä­län käyt­tö sääs­tää vesi­las­kus­sa ja hel­pot­taa jäte­ve­sien käsit­te­lyä. Kui­va­käy­mä­län asen­ta­mi­nen ei myös­kään tar­vit­se lupaa.

Kun kui­va­käy­mä­lä halu­taan asen­taa vai­vat­ta jo ole­mas­sa ole­vaan mök­kiin, help­po­ja rat­kai­su­ja ovat pakas­ta­vat ja polt­ta­vat käy­mä­lät. Niis­tä ei syn­ny nes­tei­tä, joi­ta tar­vit­si­si ohja­ta vie­mä­riin tai eril­li­seen säiliöön.

Cin­de­rel­la –polt­to­käy­mä­lät ovat hajut­to­mia ja vie­vät vain vähän tilaa. Ne eivät tar­vit­se vesi- tai vie­mä­ri­lii­tän­tää. Cin­de­rel­la polt­taa ulos­teen ja virt­san kor­keas­sa läm­pö­ti­las­sa ja 100 käyt­tö­ker­ran jäl­keen tyh­jen­net­tä­väk­si jää vain kah­vi­ku­pil­li­nen tuh­kaa. Tuh­ka on hygiee­ni­nen lan­noi­te, joka sisäl­tää fos­fo­ria ja kaliu­mia. Cin­de­rel­la-polt­to­käy­mä­län koko ja tyy­li­käs vii­meis­te­ly mah­dol­lis­taa sen asen­ta­mi­sen kai­ken­ta­soi­siin kyl­py­huo­nei­siin ja wc-tiloihin.

Bio­lan Ice­lett on pakas­ta­va käy­mä­lä, joka on help­po asen­taa mihin tahan­sa läm­pi­mään tilaan. Toi­miak­seen se tar­vit­see vain säh­köä. Ice­lett ei tar­vit­se edes ilman­vaih­to­put­kea ulos ja sik­si sen voi sijoit­taa vai­vat­ta vaik­ka vaa­te­huo­nee­seen. Lai­te jääh­dyt­tää jät­teen -15 astei­sek­si, jol­loin mik­ro­bi­toi­min­ta pysäh­tyy. Ice­lett on toi­mi­va rat­kai­su myös mökeil­le, jois­sa on ulko­käy­mä­lä, mut­ta esi­mer­kik­si tal­vel­la halu­taan ves­sa-asiat hoi­taa läm­pi­mis­sä sisätiloissa.

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!