Hinnasto

Työt lihasvoimalla

 35€/h

Harava,lapio jne. Meil­tä tulee yleen­sä kak­si henkilöä.

Työt pienkoneilla

45€/h

Ruo­hon­leik­ku­ri, moot­to­ri- ja rai­vaus­sa­ha, leh­ti­pu­hal­lin, höyrypainepesuri

Työt isommilla koneilla

65€/h

Trak­to­ri, kai­vu­ri, pien­kuor­maa­ja, kla­pi­ko­ne, jne…

Kotitalousvähennys

Koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä saa 50% yri­tyk­sil­tä ostet­tu­jen kodin töi­den hin­nas­ta. Oma­vas­tuu on 100 euroa/henkilö/vuosi. Enim­mil­lään vero­vä­hen­nys­tä voi saa­da 2400 euroa talou­den kuta­kin veron­mak­sa­jaa koh­ti.

ALE 50%

Vero­vä­hen­nyk­sen saa­den voit ostaa yri­tyk­sil­tä eri­lai­sia kodin tai mökin töi­tä max 5000 eurol­la vuo­des­sa: verot­ta­ja kor­vaa vähen­nyk­se­nä ostok­sis­ta­si 2400 euroa, joten Sinä mak­sat vain 2600 euroa.

 

Mistä verovähennystä ?

  • Vero­ja saa pois osta­mal­la kotiin työtä!
  • Esi­mer­kik­si remont­ti, sii­vous, ikku­nan­pe­su, ikäih­mi­sen apu, piha­työt jne…
  • Myös asian­tun­ti­jan suun­nit­te­lu­työ, kun se teh­dään kodis­sa ja ton­til­la, siis suun­ni­tel­laan, mitä ainei­ta lai­tet­tai­siin, mitä istu­tet­tai­siin ja mit­tail­laan pal­jon­ko ainei­ta tar­vi­taan, kuin­ka mon­ta pen­sas­ta pitäi­si olla ja mitä lajikkeita.
  • Ihmis­työn lisäk­si myös kone­työs­tä saa vero­vä­hen­nyk­sen. Siis kun remon­tis­sa kai­vin­ko­ne kai­vaa vesi-, säh­kö­joh­to ym ojia ton­til­la, tai teh­dään lumi­töi­tä koneel­la ton­til­la tai hio­taan par­ket­tia uudel­leen­lak­kauk­ses­sa tai pes­tään höy­ry­pe­su­ril­la laa­toi­tuk­sia tai pai­ne­pe­su­ril­la terassia.

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!