Mtalkkari

Kotia­pu -ja talonmiespalvelut

Pal­ve­lut

Tietoa meistä

Tar­joam­me talk­ka­ri­pal­ve­lui­tam­me niin mök­ki­läi­sil­le kuin koti­ta­louk­sil­le ja yri­tyk­sil­le­kin. Autam­me kai­kis­sa aska­reis­sa, joi­ta ette itse ehdi tai pys­ty hoi­ta­maan, oli avun­tar­ve sit­ten suu­ri tai pieni.

Olem­me ripeä ja luo­tet­ta­va paris­kun­ta, aika­tau­lum­me pitä­vät ja olem­me jous­ta­via. Meil­le asiak­kai­den pal­ve­le­mi­nen on ilo ja sydä­me­na­sia! Tar­vit­taes­sa meil­lä on myös kon­tak­tit lukui­siin yhteis­työ­kump­pa­nei­hin, esim. säh­kö, lvi, suun­nit­te­lu, yms.

Töis­täm­me saa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen, myös suunnittelusta.

 

Uutena vuokramökki ja paljut!

Palveluistamme

Apum­me ja kalus­tom­me on käy­tet­tä­vis­sä, kun tar­vit­set mul­taa, hiek­kaa, puu­ta­va­raa tai mitä tahan­sa apua kul­je­tuk­seen. Voim­me teh­dä remon­tit, maa­lauk­set, istu­tuk­set ym. ns. avai­met käteen -peri­aat­teel­la eli hom­maam­me kai­ken tar­vit­ta­van mate­ri­aa­lin tai sit­ten vain tulem­me pai­kan­pääl­le kun olet­te itse hank­ki­neet tarvikkeet.

Meil­lä on kaik­ki työs­sä tar­vit­ta­va väli­neis­tö aina itsel­läm­me muka­na, asiak­kaan ei niis­tä tar­vit­se murehtia!

Kaut­tam­me saa myös Ves­tel­li, Pipe­li­fe, Wavin, Jita, Bio­lan  ja Gar­den Lights tuot­tei­ta. Autam­me suun­nit­te­lus­sa, toi­mi­tam­me ja asen­nam­me tuotteet.

MEIL­TÄ MYÖS UUDEN LAIN VAA­TI­MAT JÄTE­VE­SI­SUUN­NI­TEL­MAT, ASEN­NUK­SET JA TUOTTEET.

Kat­so lisää Yhteis­työ­kump­pa­nit -sivul­ta.

Palvelut

Pihatyöt

Rannat

Vuokrapalvelut

Laiturit ja terassit

Jätevesi

Puuhommat

Remontit

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!