Vedenpuhdistus

Ratkaisut talous- ja jäteveden käsittelyyn

Jäteveden käsittely

Jäte­ve­sien puh­dis­ta­mi­sen tavoit­tee­na on suo­jel­la ihmis­tä ja luon­toa sekä sääs­tää luon­non­va­ro­ja. Ihmi­sil­le hai­tal­li­sia ovat muun muas­sa ulos­te­pe­räi­set bak­tee­rit ja viruk­set sekä puh­dis­tusai­ne- ja kemi­kaa­li­jää­mät. Oikeal­la jäte­ve­den käsit­te­lyl­lä ehkäis­tään nii­den pää­ty­mi­nen lähei­siin kai­voi­hin, poh­ja­ve­teen tai vesis­töi­hin. Luon­toa rasit­ta­vat jäte­ve­sien ravin­teet ja hap­pea kulut­ta­vat aineet, jot­ka rehe­vöit­tä­vät vesistöjämme.

Jäte­ve­des­tä puh­dis­tet­ta­vat ravin­teet ovat peräi­sin syö­mäs­täm­me ruu­as­ta. Kun ravin­teet kerä­tään vedes­tä uudel­leen hyö­dyn­net­tä­vään muo­toon, voi­daan puh­dis­tet­tu vesi pääs­tää tur­val­li­ses­ti luon­toon. Näin ede­sau­tam­me ravin­tei­den kier­rä­tys­tä. Haja-asu­tuk­sen jäte­ve­det ovat maa­ta­lou­den jäl­keen toi­sek­si suu­rin vesis­tö­jen kuormittaja.

Vesi on tär­keä osa suo­ma­lais­ta kan­sal­lis­mai­se­maa. Vesi­va­ran­nois­tam­me huo­leh­ti­mi­nen kes­tä­vän kehi­tyk­sen arvo­jen mukai­ses­ti aut­taa var­mis­ta­maan, että tule­vai­suu­des­sa­kin suo­ma­lai­sil­la on riit­tä­väs­ti puh­das­ta vettä.

Tutus­tu lyhyes­ti jätevesiasetukseen.

Jätevesiasiat kuntoon 31.10.2019 mennessä.

Jäte­ve­sien käsit­te­lyä kos­ke­va lain­sää­dän­tö uudis­tui huh­ti­kuus­sa 2017. Luo­ki­tel­lul­la poh­ja­ve­sia­lu­eel­la tai enin­tään 100 met­rin pääs­sä vesis­tös­tä sijait­se­van raken­nuk­sen jäte­ve­si­jär­jes­tel­mä on kun­nos­tet­ta­va 31.10.2019 men­nes­sä, jos se ei jo täy­tä lain vaatimuksia.

Jos raken­nus sijait­see täl­lais­ten aluei­den ulko­puo­lel­la, kun­nos­ta­mi­nen voi­daan teh­dä vas­ta muun suu­rem­man remon­tin tai kor­jaus- tai muu­tos­töi­den yhtey­des­sä. Uusis­sa kiin­teis­töis­sä vaa­ti­muk­set on täy­tet­tä­vä heti.

Video: Jäte­ve­si­uu­dis­tus - Kei­tä se koskee? 

Ympäristönsuojelulain muutos

  • 100 met­rin sään­tö. Tiu­kem­mat mää­räyk­set kos­ke­vat kiin­teis­tö­jä, jot­ka sijait­se­vat alle sadan met­rin pääs­sä vesis­tös­tä tai muu­ten her­käs­tä alu­ees­ta, esi­mer­kik­si poh­ja­ve­sia­lu­ees­ta. Ran­ta-alu­een mää­ri­tel­mä on lain mukaan 100 met­rin alue mitat­tu­na kes­ki­ve­den­kor­keu­des­ta lähim­pään kiin­teis­tön nurk­kaan. Kun­nat voi­vat edel­lyt­tää jäte­ve­sien käsit­te­lyn tehos­ta­mis­ta myös laa­jem­mal­la alueella.
  • Mää­rä­ai­ka. Jäte­ve­sien käsit­te­lyä tulee tehos­taa poh­ja­ve­sia­lueil­la ja ran­ta-alueil­la 31.10.2019 mennessä.
  • Ikä­va­pau­tus. Jos asuu kiin­teis­töl­lä vaki­tui­ses­ti ja on syn­ty­nyt 9.3.1943 tai ennen sitä, voi saa­da vapau­tuk­sen jäte­ve­sien käsit­te­lyn tehostamisesta.
  • Ran­ta­mö­keil­le jäte­ve­si­re­mont­te­ja. Tiu­kem­mat ohjeet kos­ket­ta­vat kaik­kia ran­ta­tont­tien kesä­mök­ke­jä. Uusi laki tie­tää vähin­tään pik­ku­kun­nos­tus­ta jopa 100.000 ran­ta­kiin­teis­töl­le lähi­vuo­sien aikana.
  • Uusil­le kiin­teis­töil­le ei muu­tok­sia. Vuo­den 2004 jäl­keen raken­ne­tuil­la kiin­teis­töil­lä perus­ta­son vaa­ti­muk­set on toteu­tet­tu jo rakentamisvaiheessa.
  • Uusi laki aset­taa vain vähim­mäis­vaa­ti­muk­set. Kun­ta voi ottaa huo­mioon pai­kal­li­set olo­suh­teet ja antaa perus­ta­son puh­dis­tus­vaa­ti­mus­ta tiu­kem­pia määräyksiä.

Valitse jätevesijärjestelmä tarpeen mukaan 

Kun läh­de­tään kar­toit­ta­maan kiin­teis­töl­le sopi­vaa jäte­ve­si­jär­jes­tel­mää, ote­taan ensim­mäi­sek­si sel­vil­le onko kiin­teis­tö mah­dol­lis­ta liit­tää kun­nal­li­seen jär­jes­tel­mään. Jos se ei ole mah­dol­lis­ta, kar­toi­te­taan mil­lai­nen jär­jes­tel­mä sovel­tuu kysei­sen kiin­teis­tön ja sen asuk­kai­den käyttöön.

Jäte­ve­si­jär­jes­tel­mäk­si on ole­mas­sa usei­ta, toi­min­nal­taan, puh­dis­tus­me­ne­tel­mäl­tään ja -tehok­kuu­del­taan poik­kea­via rat­kai­su­ja.  Yhdes­sä asian­tun­ti­jan kans­sa vali­taan koh­teen vaa­ti­muk­set täyt­tä­vä jär­jes­tel­mä. Asian­tun­ti­ja voi olla esi­mer­kik­si Eko­mes­ta­ri. 

Kun kiin­teis­töl­lä syn­tyy vähäi­siä mää­riä jäte­vet­tä, on umpi­säi­liö help­po rat­kai­su. Vesi­mää­rien kas­vaes­sa tyh­jen­nys­ku­lut nouse­vat suu­rik­si. Täl­löin edul­li­sem­mak­si tulee niin sanot­tu kak­si­ve­si­jär­jes­tel­mä, jos­sa wc-vedet joh­de­taan eril­li­seen umpi­säi­li­öön ja har­maat vedet, eli pesu­ve­det, puh­dis­te­taan har­maa­ve­si­suo­dat­ti­mel­la tai maaperäkäsittelyllä.

Lai­te­puh­dis­ta­mot on tar­koi­tet­tu kaik­kien vesien puh­dis­ta­mi­seen eli nii­hin voi­daan joh­taa sekä WC- että pesu­ve­det. Lai­te­puh­dis­ta­mon jäl­keen puh­dis­tet­tu jäte­ve­si voi­daan ohja­ta suo­raan maas­toon, esi­mer­kik­si avo-ojaan.

Maa­pe­rä­kä­sit­te­lyyn tar­koi­te­tut jär­jes­tel­mät, maa­suo­da­tus ja maa­imey­tys, sovel­tu­vat kai­kil­le jätevesille.

Bio­lan Ekoa­su­mi­sen jäte­ve­si­jär­jes­tel­mien jou­kos­ta löy­tyy jokai­seen käyt­tö­koh­tee­seen ja tar­pee­seen sopi­va vaih­toeh­to, niin joka­päi­väi­seen kuin vapaa-ajan käyttöönkin.

Talousveden puhdistus

Suo­ma­lai­ses­ta luon­non­ve­des­tä saa puh­dis­tet­tua hel­pos­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti talous­vet­tä.
Luon­non­ve­siin liu­ke­nee hel­pos­ti ympä­ris­tön epä­puh­tauk­sia ja maa­pe­rän mine­raa­le­ja. AquaT­hor-puh­dis­tus­lait­teen avul­la voi puh­dis­taa tur­val­lis­ta vet­tä mis­tä tahan­sa kai­vos­ta ja luon­non­ve­des­tä. Lai­te pois­taa vedes­tä mm. suo­lan, rau­dan, man­gaa­nin, bak­tee­rit, viruk­set ja lääkejäämät.

AquaT­hor-veden­puh­dis­tus­lai­te on suo­ma­lai­nen clean­tech-inno­vaa­tio.  Yhdel­lä lait­teel­la saa pois­tet­tua vedes­tä kaik­ki epä­puh­tau­det kään­tei­sos­moo­si­tek­nii­kan avul­la. AquaT­ho­rin omi­nai­suuk­sia ovat teho­kas veden­tuot­to yhdis­tet­ty­nä vähäi­seen ener­gian kulu­tuk­seen ja pie­neen kokoon. Lai­te on help­po asen­taa sekä uuteen että saneerauskohteeseen.

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!