Avant 530

Avant 530

Vuo­krat­ta­vis­sa kus­kin kans­sa tai ilman. Voi­daan kul­jet­taa työ­maal­le.

Tek­ni­set tie­dot:

- MAX. NOS­TO­VOI­MA

950 kg

- MOOT­TO­RI­TE­HO

26 hv die­sel

- NOS­TO­KOR­KEUS

2.8 m

NOPEUS

19 km/h

Pituus

2550 mm

 

Leveys

kat­so tau­luk­ko

 

Kor­keus (vakio­ren­kain)

1985 mm

 

Pai­no

1250 + 170 kg

Ajo­voi­man­siir­to

hydros­taat­ti­nen

 

*2-nopeus­ajo­moot­to­rit

Työn­tö­voi­ma

1050 kp

Ajo­no­peus

9/19 km/h

Työ­hy­drau­liik­ka

36 l/min 200 bar

Kään­tö­sä­de sisä/ulko

995 / 2050 mm

Nos­to­kor­keus

2790 mm

Max. nos­to­te­ho (hydr.)

1500 kg

Kaa­to­kuor­ma *)

950 kg

Max. mur­to­voi­ma / 50 cm

1250 kg

Moot­to­ri­tyyp­pi

Kubo­ta D1105

Teho

19 kW (26 hv)

Polt­toai­ne

Die­sel

 

*) Kaa­to­kuor­ma on mitat­tu siten, että kuor­ma on 400 mm etäi­syy­del­lä pika­kiin­ni­tys­le­vys­tä ja työ­lait­teen pai­no (70 kg) sisäl­tyy kuor­maan.

LEVEYS

Ren­gas­ko­ko

Ren­kaan kuvio

Koneen leveys

 

 

 

 

 

 

26 x 12.00 - 12 *)

TR-/nur­mi­ku­vio

1290 mm

 

 

 

 

*) Kor­keam­mat ren­kaat lisää­vät koneen koko­nais­kor­keut­ta 20-35 mm

KOR­KEUS OHJAA­MOL­LA

Ren­gas­ko­ko

L-ohjaa­mo

 

 

 

 

 

 

26x12.00-12 ja 320/60-12

2035 mm

  • Teles­koop­pi­puo­mi ja nos­to­voi­mat
  • Optidrive™-ajopiiri
  • Nopea ja help­po työ­lai­te­kiin­ni­tys
  • Help­po ajaa
  • Nopeus jopa 19 km/h

  TUR­VAL­LI­SUUS

  • Erin­omai­nen näky­vyys
  • Vakaus
  • Tur­va­kaa­ri ja tur­va­kat­to vakio­na

  TALOU­DEL­LI­SUUS

  • Sama kone suo­rit­taa kaik­ki teh­tä­vät
  • Edul­li­set käyt­tö­kus­tan­nuk­set
  • Vähäi­nen huol­to­tar­ve
  • Kom­pak­ti ja vah­va raken­ne

  REI­LUS­TI VOI­MAA SEKÄ AJOON ETTÄ TYÖ­LAIT­TEIL­LE

  • Omi­nai­suu­det oikeas­sa suh­tees­sa
  • Nopeus ja työn­tö­voi­ma
  • Erin­omai­nen tek­niik­ka

Pieni taikka iso avuntarve, niin meille voi aina soittaa!